Sąd arbitrażowy

Dlaczego powołano arbitraż?

Przedsiębiorcy mają problemy z windykacją swoich należności w sądach państwowych. Wynika to z wysokich kosztów sądowych, ale przede wszystkim ze sformalizowania i długotrwałości postępowania sądowego. Dlatego interesującą alternatywą jest skorzystanie z możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami polubownymi. Chcąc stworzyć firmom taką możliwość, Izba powołała stały Sąd Arbitrażowy. Mogą z niego korzystać wszyscy, nie tylko członkowie PIGMiUR.

Zalety sądownictwa polubownego:

  • Sąd polubowny może rozstrzygnąć sprawę znacznie szybciej niż sąd państwowy.
  • Z reguły koszty uzyskania orzeczenia sądu polubownego są niższe od wydatków związanych z procesem przed sądem państwowym.
  • Przy rozstrzyganiu sprawy sąd polubowny nie musi (w przeciwieństwie do sądu państwowego) stosować ściśle przepisów prawa materialnego i formalnego, ale może oprzeć swój wyrok również na zasadach słuszności lub dobrej wiary, bądź na określonych zwyczajach, stosując przy tym własny tryb postępowania, wynikający np. z regulaminu stałego sądu polubownego. Skutkuje to uproszczeniem postępowania.
  • Sądy polubowne mogą zapewnić rozstrzygnięcie sporu zgodnie z jego specyfiką w większym stopniu niż sądy państwowe, gdyż arbitrami są często osoby o dużej wiedzy fachowej z dziedziny, której dotyczy spór.
  • W związku z podpisanymi przez Rzeczpospolitą Polską konwencjami i umowami międzynarodowymi, wyroki sądów polubownych mają moc prawną także poza granicami naszego kraju. Ma to istotne znaczenie w stosunkach handlowych z zagranicą.

Jak korzystać z sądu arbitrażowego?

Aby skorzystać z drogi arbitrażu konieczne jest dokonanie przez strony zapisu na sąd polubowny. Następuje to m.in. przez umieszczenie, w treści łączącej strony umowy, tzw. klauzuli arbitrażowej. Jurysdykcji sądu polubownego można poddać niemal wszystkie spory o charakterze majątkowym.