Izba
Deklaracja członkowska

Jak zostać członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych? To proste.

Wystarczy wypełnić deklarację członkowską, która znajduje się poniżej i przesłać jej skan do nas na adres mailowy: biuro@pigmiur.pl, a oryginał wysłać pocztą na adres:

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118
87-100 Toruń

Dla firm wstępujących w szeregi Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych możliwe są dwie formy członkostwa:

  • członkostwo standardowe
  • członkostwo nadzwyczajne

Członkowi standardowemu:

  • przysługuje jeden głos podczas walnych zgromadzeń członków,
  • nie przysługują rabaty na wystawach organizowanych przez Izbę.

Członkowi nadzwyczajnemu:

  • przysługują dwa głosy podczas walnych zgromadzeniach członków,
  • przysługują rabaty na wystawach organizowanych przez Izbę na warunkach określonych w odpowiednich regulaminach.

Dla obu form członkostwa przewidziane są różne stawki wpisowego i różne stawki składki członkowskiej. Jeśli chcesz je poznać i dowiedzieć się więcej na temat członkostwa w naszej Izbie – wyślij do nas maila na adres: biuro@pigmiur.pl lub zadzwoń +48 56 651 47 40.

Członkiem standardowym i nadzwyczajnym może zostać każdy podmiot gospodarczy. Obie formy członkostwa umożliwiają korzystanie ze wszystkich innych narzędzi i projektów prowadzonych przez Izbę. Pakiet korzyści jakie daje członkostwo w Izbie znajduje się tutaj.

Decyzję o przyjęciu nowej firmy członkowskiej podejmuje Rada Izby. Po podjęciu Uchwały przez Radę Izby wysyłamy pismo informujące o decyzji Rady. Warunkiem przystąpienia do Izby jest wpłata wpisowego.

Trzecią formą członkostwa w naszej Izbie jest:

  • członkostwo zwyczajne

Członkiem zwyczajnym może zostać podmiot gospodarczy:

  • którego przedmiotem działalności jest produkcja albo dystrybucja maszyn lub urządzeń rolniczych,
  • który przez nieprzerwany okres trzech lat, przed dniem złożenia wniosku był członkiem nadzwyczajnym.

Firmy członkowskie zainteresowane zmianą rodzaju członkostwa prosimy o przesłanie pisemnego wniosku na adres Izby:

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118
87-100 Toruń