Komisja konkursowa

dr hab. inż. Adam Ekielski – przewodniczący komisji konkursowej

 

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej, o specjalności automatyka przemysłowa i metrologia. Autor lub współautor ponad 100 recenzowanych artykułów naukowych. Pracownik naukowy SGGW w Warszawie, na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Adam Ekielski prowadzi działalność naukową w zakresie badań stabilności  systemów produkcyjnych. Predykcji zmian parametrów procesu wykorzystujące wielowariancyjną analizę obrazu. Modelowanie stanów przejściowych w liniach technologicznych. Badania nad wykorzystaniem układów nieliniowych (fraktalnych i rozmytych) do oceny jakości pracy przemysłowych linii technologicznych oraz modelowania zmian cech otrzymywanych produktów. W rolnictwie precyzyjnym wprowadzone przez Adama Ekielskiego algorytmy analizy obrazu wykorzystywane są do oceny stanu upraw. Od wielu lat jest jurorem w konkursie

Mechanik na Medal i Młody Mechanik na Medal, organizowanym corocznie przez PIGMiUR. Zafascynowany historią i rozwojem konstrukcji ciągników rolniczych.


 

mgr inż. Karol Wesołowski – członek komisji konkursowej

 

Urodzony 1959. Od 35 lat nauczyciel zawodu: mechanizacja rolnictwa. Nauczyciel dyplomowany od 2001 roku. Pracuje w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. Autor kilkuset publikacji w prasie rolniczej. Wykładowca na studiach podyplomowych „Agrotronika” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Odznaczony Medalem Zasłużony dla Rolnictwa Polski. Od lat współpracuje z Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w temacie organizacji konkursów branżowych. Jest autorem pytań w konkursie Młody Mechanik na Medal.


 

dr inż. Mirosław Czechlowski – członek komisji konkursowej

Absolwent: technikum mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach (gm. Mogilno), Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, ukończony kierunek studiów Mechanika o specjalności silniki spalinowe oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – studia podyplomowe Zarządzanie jakością wg. ISO 9000.

Od 1998 r. pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Inżynierii Biosystemów, prodziekan ds. studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Mechanicznej w kadencji 2022-2024. Prowadzi prace badawcze w zakresie zastosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni do oceny jakości produktów rolniczych oraz biopaliw. W obrębie jego zainteresowań związanych z dydaktyką znajdują się: budowa i eksploatacja silników spalinowych oraz ciągników rolniczych, mechatronika maszyn rolniczych oraz diagnostyka maszyn i pojazdów.

Autor oraz współautor ponad 30 artykułów naukowych, autor ok. 200 artykułów z zakresu eksploatacji oraz napraw ciągników i maszyn rolniczych publikowanych w czasopismach branżowych.


 

mgr Michał Rycharski

Od blisko 18 lat nauczyciel przedmiotów zawodowych, prawnych oraz specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od roku 2014 pełni funkcję kierownika szkolenia praktycznego, odpowiadając za realizację kształcenia w postaci zajęć praktycznych oraz za kontakty i współpracę z przedsiębiorcami w aspekcie organizacji kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki jego działalności Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie nawiązał trwałą współpracę z blisko 30 nowymi podmiotami z wielu branż. Organizuje corocznie egzaminy zawodowe oraz potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  dla grup liczących ok. 400 uczniów i słuchaczy. Od roku 2008 specjalizuje się w pozyskiwaniu dla Szkoły zewnętrznych środków głównie z funduszy unijnych. W latach 2008-2023 był współautorem i realizatorem projektów współfinansowanych z różnych  źródeł za blisko 25 000 000 zł.